Medlems- och användarvillkor

Bokningsregler Simskolan

Bindande anmälan vid aktiviteter

För simlinjen tillämpar vi bindande anmälan. Det betyder att betalning ska vara erlagd innan aktivitetens start för att man ska ha rätt att delta i aktiviteten. Även om man inte kan vara med så mycket som man tänkt, måste hela avgiften betalas.

Deltagare i simskolan simlinjen betalar en medlemsavgift som sträcker sig kursvis. Denna avgift erläggs i samband med betalning av kursen. Deltagare i simlinjen löser alltså ett tidsbegränsat medlemskap som sträcker sig under kursens varaktighet och erläggs i samband med kursens betalning. Medlemsavgift återbetalas ej. 

Om man får förhinder och inte kan delta alls betalas 50% av avgiften tillbaka (under förutsättning att förhindret meddelats skriftligen till kansliet innan aktivitetens start). Undantag görs endast vid långvarig sjukdom/skada styrkt av läkarintyg, eller definitiv avflyttning från orten - i dessa fall återbetalas halva anmälningsavgiften om mer än hälften av terminens tillfällen återstår.

Uteblir man utan att meddela förhinder ska hela avgiften betalas. I de särskilda fall där man gjort en bindande anmälan, men ännu inte betalat för aktiviteten kvarstår betalningsskyldigheten.

Kunskapskrav och Ålder  
För aktuella grupper och kunskapskrav se Simskolegrupper
Barnet måste ha fyllt 4 innan terminen börjar. 


Byta grupp eller avanmäla. 
Har du anmält dig till fel grupp eller vill byta grupp behöver du skicka ett mail till simlinjen@karlstadsss.com så flyttar vi dig manuellt till den nya gruppen. Vi reserverar oss för att den nya gruppen kan bli full innan en manuell flytt har skett. Var därför noga med att anmäla till rätt grupp direkt. 
Det går endast att anmäla sig till en kurs åt gången.

Vid inställd termin gäller:
Om det uppstår en för Karlstad Simsällskap icke påverkbar situation ( med icke påverkbar situation avses exempelvis, men inte uteslutande, en pandemi, stängd simhall eller ändrad författning) som leder till att en termin förkortas eller måste ställas in gäller följande.  

  • Minst 50% av terminen slutförts, ingen återbetalning.
  • Mindre än 50% av terminen slutförts, 50% återbetalning.
  • Vid ej startad kurs, 100% återbetalning.

Med inställd termin jämställs även att föräldrar inte på grund av myndighets beslut tillåts hjälpa sina barn i omklädningsrum i grupperna Baddaren, Sköldpaddan och Pingvinen. 

 


Allmänna villkor för sektioner sim, hopp, polo och masters

Betalning av medlemsavgift 

Samtliga medlemmar i KSS som under ett kalenderår är anmälda till minst en träningstermin eller en kurs ska betala medlemsavgift, vilken i de flesta fall erläggs på årsbasis. Om man deltar i flera kurser eller flera träningsterminer faktureras man medlemsavgift vid endast ett tillfälle under året.  

Medlemsavgift återbetalas ej. 

Träningsavgift och licensavgift

Alla grupper betalar en träningsavgift. Träningsavgift ska betalas inom 30 dagar om inte annat anges. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta på 5% samt påminnelseavgift 50 kr. Efter två påminnelser förbehåller sig Karlstads Simsällskap rätten att stänga av vederbörande.  
Även om man inte kan vara med så mycket som man tänkt, måste hela avgiften betalas. Träningsavgift betalas endast tillbaka enligt återbetalning av terminsavgift.

Alla tränings/tävlingsgrupper inom simning betalar en årlig licensavgift till svenska simförbundet. Detta gör man oavsett om man tänkt tävla eller inte. Avgiften baserar sig på simmarens ålder. Licensavgiften återbetalas ej.

Avhopp från aktivitet med träningsavgift 

Varje år inför höstterminen arbetas träningsschemat om och de nya träningstiderna distribueras via hemsidan för sim, hopp, polo och masters (det är var och ens ansvar att kolla upp sina träningstider).  

Vill man göra avhopp inför nästkommande termin måste detta meddelas skriftligen till kansliet före terminens start. Om platsen inte är uppsagd förutsätts att den aktiva fortsätter träningen även under påföljande termin.

Återbetalning av terminsavgift 

Terminsavgiften eller del av terminsavgiften betalas endast tillbaka vid sjukdom/skada styrkt av läkarintyg eller definitiv avflyttning från orten. Läkarintyg måste då uppvisas. Återbetalning görs endast om mindre än 50% av terminen förflutit. Dock kan vi då inte garantera en plats om man sedan vill komma tillbaka efter skadan. Vill man ha kvar sin plats måste man betala terminsavgift som vanligt. 

Återbetalning av terminsavgift vid icke påverkbar situation

Om det uppstår en för Karlstad Simsällskap icke påverkbar situation (med icke påverkbar situation avses exempelvis, men inte uteslutande, en pandemi, stängd simhall eller ändrad författning) som leder till att en termin förkortas eller måste ställas in gäller följande. 

• Minst 50% av terminen slutförts: ingen återbetalning.

• Mindre än 50% av terminen slutförts: 50% återbetalning.

• Vid ej startad termin: 100% återbetalning.